RHAN NAW: ATEBOLRWYDD AR SAIL CANLYNIADAU RESULTS NEU AASC (RBA)

Mae AASC yn fframwaith deilliannau ar gyfer mynd i’r afael â deilliannau strategol neu boblogaeth i ddelio gyda lles yr holl boblogaeth. Fe’i defnyddir orau ble y cytunir ar y deilliannau strategol, er enghraifft , ar draws bwrdeistref. Dilynir hyn gan broses ble y chwilir am wasanaethau neu brosiectau gwahanol i cyfrannu at gwrdd â’r deilliant. Gall y prosiect weithio gyda phoblogaeth cwsmeriaid , ac fe ddisgrifir y canlyniadau fel allbynnau (nid deilliannau). Mae’n ffordd hynod syml ac effeithiol o edrych at yr hyn y gall prosiect ei gynnig, edrych ar ymdrech (faint a wnewch), a’r effaith (ansawdd yr hyn a wnewch).

Daw AASC (RBA) o lyfr Americanaidd o’r enw “Trying Hard is Not Good Enough” gan Mark Friedman. Isod mae rhai o dermau allweddol mewn AASC (RBA).

 • Canlyniad yw’r deilliant a geisiwch ei gyflawni.
 • Atebolrwydd yw pwy sy’n gyfrifol a beth wnaethant er mwyn sicrhau bod rhywbeth yn digwydd.
 • Dangosyddion yw ffordd i fesur bod y canlyniad yn cael ei gyflawni. Mae AASC (R.B.A. ) yn awgrymu cael 3 i 5 dangosydd am bob canlyniad.
 • Gwaelodlinau yw ble rydych wrth gychwyn ar eich gwaith ar gyfer pob un o’r dangosyddion a dderwiswyd gennych. Mae siart gwaelodlin yn dangos sut rydych yn mynd rhagddi o’u cymharu â’ch dangosyddion.
 • Mae Mynd heibio i’r tro yn cyfeirio at y pwynt ble mae pethau yn dechrau newid er gwell.refers to the point where things start to change for the better. Mynd Heibio’r Tro yw’r pwynt ar y graff ble rydych yn peidio â mynd un fordd ac yn dechrau mynd y ffordd arall.
 • Strategaethau/ Cynlluniau Gweithredu yw’r dulliau, cynlluniau a gweithredoedd gyflawnith eich canlyniadau.
 • Mae Mesurau Perfformiad yn dangos sut rydych yn mesur effaith eich prosiect neu’ch gweithgareddau. Edrycha ar beth a wnaethoch, sut y gwnaethoch hynny ac os oedd rhywun arall yn well ei byd.Awgryma AASC ( R.B.A.) gael 3 i 5 mesur perfformiad fesul deilliant.

Egwyddor sylfaenol AASC (RBA):

 • Gweithiwch gyda’r canlyniad terfynol a gweithio tuag yn ôl gam wrth gam tuag at y cymedrig.
 • Sefydlwch beth yw’r broblem cyn penderfynnu beth i’w wneud.
 • Cofiwch mae’r cyfan yn seiliedig ar ganlyniadau, nid sut rydych yn mynd ati.
 • Meddyliwch am yr angen cyn y datrysiadau.

Egwyddorion eraill AASC (RBA):

 • Mae AASC (RBA) ynglŷn â sut i gynllunio mewn modd symudir pobl ymlaen oddi wrth siarad i weithredu’n gyflym.
 • Anela i ddefnyddio iaith syml, synnwyr cyffredin a lleiafswm o bapur. Dylai pob agwedd o’r hyn a wnewch fod yn ddefnyddiol.
 • Meddyliwch am ffyrdd o weithio fydd yn costio nemor ddim neu ddim byd, gallant fod yr agweddau mwyaf effeithiol o weithio o fewn cymunedau.
 • Mae adnodd rhad ar gael , ewch at: http:raguide.org/


  Parhau i rhan deg:
  ADENILLION CYMDEITHASOL AR Y BUDDSODDIAD


  Ewch yn ôl i rhan wyth
  DEILLIANNAU MEDDAL A’R PELLTER A DEITHIWYD


  No Comments Yet.

  Leave a comment