RHAN DAU: DEALL YR ANGEN AM EICH PROSIECT

Mwy na thebyg mae gennych syniad da am yr hyn rydych eisiau ei wneud a pham rydych eisiau ei wneud. Mae’r rhan fwyaf o brosiectau fel man cychwyn yn ceisio datrys rhyw broblem.
Un o’r camau cyntaf wrth ymgymryd ymdriniaeth deilliannau yw nodi’r broblem (neu’r mater).Dyma’r cam cyntaf o adnabod pam mae angen eich prosiect. Ceisiwch fod yn eglur. Gall fod nifer o resymau pam fod angen eich prosiect, ond ceisiwch lynu at y prif rai a’r rhai y tybiwch sydd bwysicaf a’r rhai rydych eisiau gweithio arnynt.
Fe fydd gweithio trwy pam mae angen eich prosiect gyda phobl eraill yn eich helpu i ffocysu ar hyn sydd bwysicaf. Os ysgrifennwch hyn i lawr a chytuno ar rai brawddegau byr i ddisgrifio pam mae angen eich prosiect, fe fyddwch yn gallu sicrhau bod pawb sydd ynghlwm yn deall y broblem rydych yn ceisio ei datrys.

Enghreifftiau o anghenion cyffredinol

 • mae llawer o sbwriel a baw cŵn o amgylch y stad.
 • mae pobl ifanc yn sefyllian o amgylch y siopau ac yn dychrynu pobl
 • mae teuluoedd sydd â phlant gydag anabledd yn teimlo ar eu pen ei hun

Tystiolaeth o Angen

Sut rydych yn gwybod bod yr angen yn bod ? Cyn symud ymlaen, fe fydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth. Mae maint y dystiolaeth sydd ei hangen arnoch yn dibynnu ar faint y prosiect. Gall tystiolaeth ddeillio o wahanol leoedd, fel:

 • siarad â phobl leol
 • trafod y mater gyda’r rhai sydd fwyaf tebyg o gael ei heffeithio
 • ymchwil lleol fel arolwg o ddefnyddwyr o wasanaeth neu o gymuned
 • gwybodaeth am y bobl neu’r gymuned sydd fwyaf tebyg o gael ei heffeithio. Er enghraifft, nifer y bobl sydd yn ddi-waith neu’r nifer o blant gydag anabledd.

Yn sicr fe fydd yn rhaid i chi dreulio peth amser ar wneud ymchwil. Yn gyffredinol, fe fydd yr amser dreuliwch yn gymesur â maint eich prosiect. Yn y Pecyn hwn ffocyswn ar brosiectau cymunedol bach. Ar gyfer sefydliadau a phrosiectau mwy, fe fydd yn rhaid i chi wybod mwy am strategaethau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol a sut mae’ch prosiect yn cydweddu gyda nhw ac edrych ar ba dystiolaeth a gynhwysir ynddynt.
Ni fydd pobl yn rhannu’r un farn pob amser. Gall fod gan rhai grwpiau safbwyntiau gwahanol iawn, er enghraifft, fe fydd pobl ifanc fel arfer eisiau pethau gwahanol i bobl hŷn. Felly fe fydd yn rhaid i chi feddwl yn ofalus am yr hyn rydych eisiau ei ganfod gan bwy. Efallai y bydd angen i chi wneud ymdrech ychwanegol i gael barn pobl sy’n treulio mwy o amser gartref, sydd yn y gwaith neu sydd ddim yn cymysgu cymaint ag eraill o fewn y gymuned.

Enghreifftiau: Tystiolaeth o angen ar sail profiad teuluoedd gyda phlant sydd ag anabledd.
Mae 80 o deuluoedd gyda phlant sydd ag anabledd wedi ei nodi yn ardal eich prosiect. Rydych wedi cysylltu ag 20 o’r rhieni ac wedi gofyn iddynt am eu profiadau. O’r 20, mae 16 (sef 80%) yn dweud eu bod yn teimlo ar eu pen eu hun. Awgryma hyn bydd 64 o’r 80 teulu sydd yn eich ardal hefyd yn teimlo ar eu pen eu hun. Mynegodd y rhieni hefyd mai’r prif resymau oedd diffyg cysylltiad gyda theuluoedd eraill gyda phlant sydd ag anabledd a phrinder llefydd i fynd gyda’u plant.

Deall y rhesymau am yr angen

Gall fod nifer o achosion posibl am yr angen y byddwch yn ceisio mynd i’r afael ag ef. Unwaith eto, mae’n bwysig i nodi pa anghenion y byddwch yn mynd i’r afael â nhw a’r rhai na fyddwch. Mae hefyd yn werth cael rhesymau clir pam y gwnewch hyn. Mae’r tabl isod yn rhoi rhai enghreifftiau o broblemau, rhesymau a datrysiadau posibl.

 

Problem gyffredinol Deall y rheswm am y broblem Datrysiad posibl (prosiect)
Gormod o sbwriel a baw cŵn ar y stad Gormod o bobl ifanc yn taflu sbwriel Siarad gyda phobl ifanc yn yr ysgolion a’r clybiau ieuenctid.
Pobl ifanc yn sefyllian o gwmpas siopau ac yn dychrynu pobl. Nid ydynt yn gwneud dim o’i le, y broblem yw bod cymaint ohonynt a’u bod yn chwarae cerddoriaeth. Siarad â phobl ifanc am yr hyn yr hoffent eu gwneud a pham eu bod yn sefyllian o gwmpas y siopau. Ceisiwch ganfod rhywle arall iddynt fynd ble bo pobl yn teimlo’n llai dan fygythiad.
Mae teuluoedd gyda phlant sydd ag Nid oes mannau i bobl i ddod at ei gilydd. Trefnu digwyddiad ar gyfer teuluoedd a phlant ddod at ei gilydd yn yr ardal leol.

 

Cysylltwch â phobl sydd yn ymwneud â’ch prosiect. Nodwch yr angen yr ydych wedi ei adnabod, a gofynnwch i bawb gynnig atebion posibl i’r cwestiynau canlynol:

 • Beth yw’r angen
 • Beth yw’r dystiolaeth am hyn?
 • Beth sy’n ei achosi?
 • I bwy arall dylem ofyn?

Yna penderfynwch fel grŵp beth yw’r prif resymau. Gall hwn fod yr angen y bydd yn rhaid i’ch prosiect i gynllunio i fynd i’r afael â. Unwaith y byddwch wedi penderfynu, fe fydd yn rhaid i chi wirio gyda’r bobl eraill rydych wedi eu hadnabod a gofyn am eu cyngor. Mae hyn yn ymwneud â sefydlu cysylltiadau ac mae’n gam pwysig ar y ffordd i ddatblygu eich prosiect. Gall hyn eich cynorthwyo i ganfod:

 • Pam na cheisiwyd gwneud y prosiect hwn ynghynt?
 • Pwy all helpu gyda chyngor, cymorth gweithredol neu gyllid?
 • Oes prosiectau cyffelyb ble gellir cydweithio?
 • Os yw gwirfoddolwyr yn barod i helpu.
 • Materion i’w hystyried ymhellach fel materion iechyd a diogelwch.
 • Os oes rhywun eisoes yn gwneud yr hyn yr ydych am ei wneud.
 • Os yw pobl yn ymwybodol o’r broblem.

Gall meddwl am a thrafod prosiectau eraill eich helpu i ganfod tystiolaeth am yr hyn sydd ei angen ac am beth all weithio. Yn aml gall prosiectau cyffelyb i’ch un chi sydd yn barod ar waith mewn lleoedd eraill gynnig cyngor da i chi

Os gallwch ateb y cwestiynau canlynol rydych yn gwybod eich bod ar y trywydd iawn.

 • Pa angen mae eich prosiect yn ceisio ei ddiwallu?
 • Ydy’r holl wybodaeth gennych i ddangos bod angen eich prosiect?
 • Pwy a faint o’r bobl hynny wnaiff elwa o’ch prosiect?
 • Wnaiff eich prosiect gynorthwyo’r rheiny sydd fwyaf mewn angen?
 • Sut byddan nhw’n elwa?
 • Ai’ch prosiect chi yw’r ffordd orau i ddiwallu’r anghenion nodwyd gennych?

Unwaith rydych yn deall yr angen rydych am fynd i’r afael ag ef, gallwch gychwyn gweithio a bod yn glir am y gwahaniaeth y dymunwch ei gyflawni ac yna sut yr ydych yn mynd i’w gyflawni.


Parhau i Rhan Tri:
GOSOD NODAU, AMCANION A DEILLIANNAU


Ewch yn ôl i Rhan Un:
CYFLWYNIAD I DDEILLIANNAU


No Comments Yet.

Leave a comment