RHAN TRI: GOSOD NODAU, AMCANION A DEILLIANNAU

Nodau yw’r hyn mae eich prosiect yn bwriadu ei gyflawni. Weithiau fe’i disgrifir fel deilliannau, ond yn y Pecyn hwn cyfeiriwn at:

  • Deilliannau Prosiect yw’r hyn y disgwyliwch i ddigwydd o ganlyniad i’ch gwaith; neu
  • Deilliannau Strategol sy’n cysylltu â strategaeth y bydd eich prosiect yn cynorthwyo i’w gyflawni.
  • Deilliannau Poblogaeth yw deilliannau strategol ddefnyddir i ddisgrifio gwelliant mewn lles ar gyfer yr holl boblogaeth pan y’i defnyddir fel rhan o AASC.

 

Bocs Jargon

 

Byddwch yn ofalus mae AASC yn cyfeirio at ddeilliannau poblogaeth yn unig wrth drafod poblogaethau cyfan. Defnyddia’r term allbynnau wrth ddisgrifio ‘r hyn sy’n digwydd o ganlyniad i brosiect neu wasanaeth.
 

Sut i gytuno ar eich Nodau?

Os nad ydych yn gwybod i ble yr ewch, mae’n anodd cynllunio sut i gyrraedd yno! Mae pobl wrth eu bodd yn llamu ymlaen ac ymgymryd â gweithgareddau cynllunio. Ond pan fyddwch yn glir ynglŷn â’r angen neu broblem rydych am ei datrys, y cam cyntaf yw bod yn glir ynglŷn â chytuno ar eich nod.

 

Awgrym gorau

ceisiwch gadw at un nod. Y mwyaf sydd gennych, yr anoddaf y bydd hi i’w cyflawni
 

Cydweithio gydag eraill

Mae cydweithio gydag eraill i gytuno ar eich nod o fudd mawr. Fe fyddwch yn trafod materion gwahanol a gwahanol ffyrdd o wneud hyn. Po fwyaf o bobl y siaradwch â nhw , gorau oll Mae hyn yn wir am lawer o bethau yn y Pecyn hwn – y mwyaf o bobl y siaradwch â nhw’r mwyaf fydd yn deall yr angen am eich prosiect.

Ceir llawer o fudd o siarad â gwahanol bobl a sefydliadau wrth gytuno ar eich nod, mae’r rhain yn cynnwys:

  • Byddant yn llawer mwy bodlon i fod yn rhan o’r peth,
  • Bydd tystiolaeth a gwybodaeth ganddynt.
  • Efallai bod ganddynt wybodaeth a medrau defnyddiol.
  • Byddant yn llawer mwy bodlon i fod eisiau bod ynghlwm wrth wneud i bethau ddigwydd.
  • Fe fydd mwy o bobl yn gwybod beth yr ydych yn ceisio – y cam cyntaf i hyrwyddo’ch prosiect.

Mae angen i chi gydweithio’n agos gydag eraill i gytuno beth yw eich nodau. Fe fydd yn rhaid i chi fod yn glir ar yr hyn sy’n realistig i’ch prosiect ei gyflawni a sut y bydd yn cydweddu â’r hyn mae pobl eraill yn ei wneud.

 

Bocs Jargon

 

Rhanddeiliaid yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw un y gall gael ei effeithio gan neu fod yn rhan o brosiect. Gall fod yn bobl sy’n defnyddio’r prosiect neu wasanaeth (defnyddwyr gwasanaeth);pobl sydd ynghlwm wrth gynnal y prosiect (fel staff, gwirfoddolwyr neu bartneriaid), a phartneriaid all gynorthwyo i wneud i bethau ddigwydd (nwy rwystro!)fel pobl all ddarparu cyllid ar gyfer y prosiect.
 

Eich nod yw prif yw prif ymgyrch eich cynllunio a dylai popeth a wnewch gyfrannu tuag at gyflawni hyn. Eich deiliannau prosiect yw’r arwyddion ddengys i chi os ydych yn cyflawni’ch nodau
Dyma rai enghreifftiau o nodau:-

  • Lleihau diweithdra ym Mhont y Bryn.
  • Gwella hyder pobl ifanc bregus yn Abertaf.

Mae’r Triongl Cynllunio yn dangos sut y gallwch gysylltu’n uniongyrchol eich deilliannau i’ch nodau. Mae hyn yn hynod ddefnyddiol i’ch cadw ar y trywydd iawn. Wrth edrych ar y triongl isod, dychmygwch fod y deilliannau ar goll. Edrychwch ar eich nodau a’ch deilliannau are u pen eu hun. Mae hi’n anodd nawr i gysylltu eich nod gyda’r hyn ddarparoch. Mae deilliannau prosiect yn eich cynorthwyo i wneud y cyswllt hwn.

  

Bocs Jargon

 

Nodau, Allbynnau a Deilliannau Prosiect:
Gall y tri gair yma achosi peth dryswch. Dyma grynhoi:
Nod yw’r hyn rydych yn ceisio ei gyflawni.
Er enghraifft: lleihau diweithdra ym Mhont y Bryn.

Deilliannau Prosiect yw’r newidiadau cadarnhaol sy’n digwydd o ganlyniad i’ch gwaith. Er enghraifft , cynorthwyom 13 o bobl i gael swydd.

Allbynnau yw’r hyn a wnewch, y gweithgareddau ddarparwch yn eich prosiect
Er enghraifft , darparom glwb swyddi unwaith yr wythnos ar gyfer pobl sy'n ddi-waith.

 

Cynllunio Prosiect

Unwaith rydych wedi penderfynu ar eich nodau a deilliannau prosiect, mae’n amser i fwrw golwg dros eich nodau. Mae Amcanion yn torri nodau i lawr i mewn i gamau a ddiffinir yn glir gyda dechrau a diwedd y gellir ei mesur’. Yn dibynnu ar faint eich prosiect, gellir torri eich amcanion i lawr i mewn i weithredoedd mwy manwl. Wrth osod eich amcanion, gofynnwch i chi eich hunan os ydynt yn BGM – yn benodol yn gyraeddadwy ac y gellir eu mesur. Mae’r rhain yn cynnwys tair o bum elfen Deilliannau SMART.


Parhau i Rhan Pedwar:
TRACIO’CH CYNNYDD


Ewch yn ôl i Rhan Dau:
DEALL YR ANGEN AM EICH PROSIECT


No Comments Yet.

Leave a comment