RHAN UN: CYFLWYNIAD I DDEILLIANNAU

 • Beth yw deilliant/canlyniad?
 • Nod neu Ddeilliant?
 • Deilliannau, Allbynnau a Thargedau
 • Deilliannau Meddal (ysgafn) neu Galed?
 • Deilliannau Prosiect neu Strategol?

Beth yw deilliant?

Rydych mwyaf tebyg yn darllen hwn oherwydd bod prosiect gennych neu syniad am brosiect. Fe fydd y rhan hwn o’r pecyn yn eich cynorthwyo i edrych ar ddatblygu a chynllunio’ch prosiect a bod yn glir am ba ddeilliannau rydych eisiau eu cyflawni. Mae’r Pecyn hwn yn gosod rhai o’r prif gamau y bydd yn rhaid i chi eu cwblhau i gynllunio a rheoli eich prosiect trwy ddefnyddio ymdriniaeth deilliannau.
Bwriedir y Pecyn ar gyfer pobl sy’n datblygu neu yn cymryd rhan mewn prosiect. Ar adegau mae angen i ddeilliannau prosiect ffitio i mewn gyda deilliannau mwy strategol a disgrifiwn sut gall eich prosiect gydweddu gyda ‘deilliannau poblogaeth’ ddefnyddir mewn Atebolrwydd ar Sail Canlyniadau.

Ymdriniwn â:

 • deall ac esbonio ‘r angen rydych eisiau ei ddiwallu
 • bod yn glir am eich nod cyffredinol a sut bydd eich prosiect yn diwallu’r angen
 • mesur eich llwyddiant
 • dysgu oddi wrth yr hyn rydych wedi ei gyflawni i wella’r prosiect

Fe fydd hwn yn ddefnyddiol ar gyfer ystod eang o bobl ond fe’i hanelir yn bennaf ar gyfer y rhai sydd yn newydd i’r ymdriniaeth deilliannau ac eisiau canfod mwy. I’r perwyl hwn darparwn wybodaeth bellach, gellir cael gafael ar y canllaw ar lein ac fe rydd llawer o enghreifftiau a ffynonellau cymorth.
Deilliant yw’r ‘ffordd mae rhywbeth yn diweddu: canlyniad’

Felly deilliant yw’r canlyniad terfynol. Gall y term deilliant gael ei ddefnyddio i ddisgrifio canlyniad terfynol:

 • rhaglen strategol
 • eich prosiect cyflawn
 • darn o waith o fewn eich prosiect

Dylech fod yn glir wrth ddefnyddio’r gair deilliant beth rydych wir yn ei feddwl. Dylech hefyd sicrhau pan fydd eraill yn defnyddio’r term deilliant, eich bod yn glir beth y maent hwy yn ei feddwl wrth y term.

 

Bocs Jargon

Mae pobl yn defnyddio geiriau gwahanol am yr un pethau a’r un geiriau am bethau gwahanol! Fe fyddwn yn trafod defnyddio dull o’r enw ‘Atebolrwydd ar Sail Canlyniadau’ neu AASC. Yn AASC diffinnir deilliant fel ‘ Stad o gyflwr da ar gyfer plant, oedolion ,teuluoedd neu gymunedau’. Er enghraifft, ‘fe fydd y bobl hŷn yn fy nghymuned yn ffit ac iach’
 

Nod neu ddeilliant?

Pan fyddwn yn cynllunio rhywbeth , fel arfer rydym yn cychwyn drwy edrych ar yr hyn rydym am ei gyflawni neu’r deilliant. Golyga hyn fel arfer deilliant cadarnhaol fel ‘ Rydwyf eisiau i blant yn fy nghymuned fod yn fwy iach’. Modd cyffredinol i gynllunio eich prosiect yw defnyddio Nodau, Amcanion a Deiliannau. (Gellir galw’r rhain hefyd yn Weithgareddau neu Dasgau.).

Nod ‘bwriad neu amcan; deilliant a ddeisyfir’
Felly ‘nod’ yw’r hyn y bydd eich prosiect eisiau ei gyflawni. Gellir ei ddisgrifio fel deilliant eich prosiect. Yn y Pecyn hwn defnyddiwn ddeilliannau prosiect i ddisgrifio canlyniad terfynol darn o waith o fewn eich prosiect. Defnyddiwn nodau i ddisgrifio pwrpas cyffredinol eich prosiect.

 

Bocs Jargon

Byddwch yn ofalus, mae AASC yn cyfeirio at ddeilliannau yn unig os ydych yn trafod poblogaethau cyfan. Defnyddia’r term wrth ddisgrifio beth sy’n digwydd fel canlyniad i brosiect neu wasanaeth.
 

Mae ‘Amcan’ yn dadelfennu nodau i mewn i gamau a ddiffinnir yn glir gyda dechrau a diwedd y gellir eu mesur. Gellir dadelfennu eich amcanion i weithredoedd mwy penodol y gellir eu cyflawni o fewn cyfnod y cytunwyd arno.
 

Bocs Jargon

Defnyddir ‘Nod ac Amcanion’ yn am li ysgrifennu ‘cynllun gweithredu’. Mae cynllun gweithredu fel arfer ar ffurf yr hyn y byddwch yn ei wneud, pam rydych yn ei wneud , pwy fydd yn ei wneud , ble a phryd ( neu Beth? Pam? Pwy?Ble? Pryd?!)

Amcanion SMART: defnyddir SMART hefyd i gynorthwyo i ddatblygu amcanion. Golyga SMART - Penodol (Specific) - Mesuradwy (Measurable) – Cyraeddadwy (Achievable)– Realistig ( Realistic) a Terfynau Amser ( Time-bound). Ydych chi’n canfod hyn braidd yn ddryslyd ? Fe rydym ni felly rydym yn defnyddio PCM (SAM)) yn unig , Penodol ( Specific), Cyraeddadwy (Achievable) a Mesuradwy (Measureable).

 

Deilliannau. Allbynnau a Thargedau

Allbwn yw ‘ maint yr hyn a gynhyrchir’
Mesur allbwn yw mesur beth yr ydych wedi ei wneud neu’r ymdrech wnaethoch. Mesur deilliant yw mesur y canlyniad terfynol, nid y gwaith a wnaethpwyd i gyrraedd hynny.

ENGHRAIFFT DYSGU GYMUNEDOL
Cafodd prosiect cymunedol yn Nhal-y-garn ei dalu i gyflwyno cyrsiau yn y gymuned. Roedd rhaid iddynt gyflwyno 10 cwrs, dyna oedd ei darged,.
Cyflwynasant y cyrsiau i gyd a chyrhaeddont eu targed . Eu hallbwn oedd 10 cwrs wedi eu cyflwyno.
Fodd bynnag, fynychodd neb mo’r cyrsiau!
Roedd allbwn – fe gyflwynwyd hyfforddiant .,ond nid oedd deilliant . Ni fynychodd yr un enaid ac ni ddysgodd unrhyw un unrhyw beth .

Beth ddylid fod wedi gofyn iddynt ei wneud ?
Man cychwyn fyddai cyfrif y nifer o bobl yn cyrraedd i gymryd rhan yn y cwrs! Fe fyddai hefyd wedi bod yn ddefnyddiol i wybod sawl person gwblhaodd y cwrs.
Ond os ydym eisiau gwybod beth oedd y deilliant , rydym angen canfod beth elwodd y bobl o’r cwrs. Gallai hyn fod yn hyder, cwrdd â phobl newydd, dysgu medrau newydd neu gaffael cymhwyster.

Targed yw ‘amcan neu ganlyniad y cyfeirir ymdrech tuag atynt’

Mae targedau yn aml yn benodol iawn, wedi eu gosod gennych chi neu eraill, gyda’r bwriad i chi eu cyflawni o fewn terfyn amser penodol. Gall targedau fod yn ddefnyddiol wrth osod mesur clir o’r hyn yr amcanwch ei wneud ac erbyn pryd. Er enghraifft, pan fo gormod o dargedau, mae’n anodd penderfynu p’run yw’r pwysicaf. Ar adegau mae pobl yn canolbwyntio yn unig ar y targed , gan anghofio pam y gosodwyd y targed yn wreiddiol. Defnyddir targedau orau fel arf i gyflawni eich targedau, nid yn ben terfyn eu hunain.

Dangosyddion Perfformiad yw ‘darnau allweddol o wybodaeth a ddefnyddir i ddiffinio a mesur perfformiad’

Mae pobl wedi ceisio gwella’r defnydd o dargedau drwy edrych am fesurau gwell sy’n dweud wrthych ac eraill mwy am yr hyn rydych yn ei ddarparu. Hynny yw, meant yn ddangosyddion da o ba mor dda rydych yn ei wneud. Defnyddia pobl y termau dangosyddion perfformiad (DP) neu ddangosyddion perfformiad allweddol (DPA).

Deilliannau Meddal (ysgafn) neu Galed?

Hawdd yw gosod, diffinio a mesur deilliannau caled. Gall fod y nifer o gymwysterau enillwyd neu’r swyddi a gymerwyd. O ganlyniad mae pobl wedi tueddu i ddefnyddio deilliannau caled i ddangos eu bod yn gwneud gwahaniaeth oherwydd y teimlir ei bod yn haws i’w harddangos .
Mae deilliannau medal yn mesur newidiadau mewn ymddygiad neu hyder. Seilir deilliannau meddal yn aml ar ofyn barn unigolion y gweithiwch gyda. Gall rhai pobl deimlo bod y deilliannau hyn yn llai pwysig a llai grymus. Dadlau i’r gwrthwyneb wnawn ni, gan eu bod yn adrodd ar ba wahaniaeth rydych wedi ei wneud gan bobl wnaiff elwa o’r prosiect neu wasanaeth.
Fe fydd y pecyn hwn yn darparu ar eich cyfer ffyrdd i ddal a mesur deilliannau medal. Yn aml wrth weithio gyda phobl a chymunedau maen hawdd i chi weld y newid ddigwyddodd fel canlyniad i’ch gwaith. Fodd bynnag, maen llawer anoddach i ddarparu tystiolaeth galed. Fe fydd y pecyn hwn yn eich helpu i bontio’r bwlch cydrhwng astudiaethau achos unigol manwl a deilliannau caled. Weithiau cyfeirir at ddeilliannau medal fel ‘deilliannau adroddwyd gan ddefnyddwyr’.

ENGHRAIFFT DYSGU GYMUNEDOL

 • Deilliant meddal ym mhrosiect cymunedol Tal-y-garn fyddai bod 15 o bobl wedi teimlo eu bod wedi dysgu medr newydd
 • Deilliant caled fyddai bod 15 o bobl wedi mynychu a 5 wedi ennill cymhwyster.

Prosiect neu Ddeilliannau Strategol?

Beth yw deilliant? Gelwir deilliannau sydd yn newidiadau neu’ r gwahaniaeth gall eich prosiect ei wneud dros amser yn ddeilliannau prosiect. Ffordd hawdd o feddwl amdanynt yw mai nhw yw canlyniad yr hyn a wnewch , yn hytrach na’r gweithgareddau neu’r gwasanaeth a ddarparwch. Ar gyfer pobl, gall hyn fod yn bethau fel gwella mewn iechyd , medrau newydd, mwy o hyder neu hunan barch, neu gael swydd. Mae rhai prosiectau yn canolbwyntio mwy ar gymunedau, yr amgylchfyd a sefydliadau. Gall y deilliannau fod yn ymwneud yn uniongyrchol â nhw ( fel cymunedau mwy cymen neu mwy o fioamrywiaeth) neu newidiadau mewn pobl sy’n gymorth ac o fudd iddynt ( fel mwy o ymwybyddiaeth ynglŷn â materion amgylcheddol, lleihad mewn ofn am drosedd, neu mwy o gyfranogiad cymunedol) Gall eich prosiect wneud cais am gyllid dan raglen neu strategaeth fwy sydd yn barod yn cynnwys fel rhan ohonynt ddeilliannau strategol ehangach neu ddeilliannau ‘ Rhaid i’ch prosiect allu dangos nid yn unig sut y mae yn diwallu anghenion eich deilliannau prosiect eich hunan , ond hefyd y deilliannau strategol neu raglen hyn.

Deilliannau Poblogaeth trwy ddefnyddio Atebolrwydd ar sail Canlyniadau

Atebolrwydd ar sail Canlyniadau (AASC) trwy ddefnyddio’r term ‘deilliannau poblogaeth’ . Mae’r pecyn hwn yn defnyddio AASC fel dull o ddatblygu PROSES DEILLIANNAU trwyadl.

Mae hyn oherwydd:

 • Mae’n cychwyn trwy edrych ar ddeilliannau
 • Mae’n edrych ar ddeilliannau mewn perthynas â phobl a chymunedau
 • Mae’n ymwneud â lles
 • Mae’n broses eglur sydd yn gweithio
 • Mae’n hawdd i’w dilyn

 

Bocs Jargon

Yn AASC defnyddir deilliant yn wahanol i ddisgrifio deilliant y boblogaeth gyfan ac fe’i defnyddir i ddisgrifio ‘ stad o gyflwr da ar gyfer plant, oedolion, teuluoedd neu gymunedau’ Er enghraifft, ‘fe fydd y bobl hŷn yn fy nghymuned yn heini ac iach’. Mae AASC yn cyfeirio at ddeilliannau wrth son am boblogaethau cyfan yn unig. Defnyddia’r term allbynnau wrth ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd o ganlyniad i brosiect neu wasanaeth yn lle’r term deilliant prosiect.

 


Parhau i Rhan Dau: DEALL YR ANGEN AM EICH PROSIECT


No Comments Yet.

Leave a comment