RHAN CHWECH: CASGLU TYSTIOLAETH

Unwaith y byddwch yn cychwyn casglu gwybodaeth at ei gilydd , gallwch ganfod bod cymaint gennych , fel na fyddwch yn gwybod ble i ddechrau. Mae’n syniad da eich bod yn trefnu eich hunan yn gynnar er mwyn sicrhau nad aiff unrhyw dystiolaeth ar goll ac na chewch eich hunan yn dechrau drysu.

Dyma rai syniadau da i chi …

  • Dewiswch un person i gasglu’r wybodaeth.
  • Byddwch yn glir am ba wybodaeth gaiff ei storio a ble. Os ydych yn cadw gwybodaeth bersonol, gwnnech yn siŵr bod eich polisi amddiffyn data ar gael.
  • Cofnodwch fanylion pob gweithgaredd. Mae’n bosibl y bydd y rhan fwyaf yn cael ei roi ar gyfrifiadur un ai mewn dogfen ‘Word’,‘Excel’ neu ar fas data.
  • Rhowch enw iddynt a’i ffeilio yn glir. Mae’n syniad da i feddwl sut y bydd modd cael gafael arnynt os nad ydych chi ar gael.
  • Fe fydd o help i feddwl sut y byddwch yn defnyddio’r wybodaeth a’r ffordd orau i’w chyflwyno.
  • Os ydych yn casglu’r wybodaeth oddi wrth nifer o grwpiau, ceisiwch ddefnyddio patrymlun ble gallwch fewnbynnu’r wybodaeth am bob grŵp. Er enghraifft defnyddiwch benawdau cyffredin. Ysgrifennwch eich nodiadau cyn gynted â phosibl ar ôl pob sesiwn.
  • Casglwch dystiolaeth mewn gwahanol ffyrdd. Ystyriwch gymryd lluniau digidol o nodiadau a siartiau troi i gofnodi beth ddwedodd pobl. Os yw’n addas, defnyddiwch TG, fel ‘Survey Monkey’.

 

Pwy gymerodd ran?

Mae’n hawdd iawn anghofio’r pethau sylfaenol wrth gychwyn. Mae’n syniad da i gadw cofnod o’r cychwyn o’r holl wybodaeth bwysig ar gyfer eich gweithgareddau. Golyga hyn y gallwch roi darlun cyffredinol o’r holl waith wnaethpwyd gennych. Gall hyn gynnwys didoli fesul gweithgaredd, man cynnal, unigolyn, grŵp, amser a dyddiad. Didolwch eich gwaith mewn modd sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer chi.I wneud hyn fe fydd yn rhaid i chi sicrhau eich bod yn casglu gwybodaeth fel:

 

Faint o bobl gofynnwyd iddynt?
Faint oedd yn ddynion a merched?
Faint oedd ymhob un grŵp? Pa grŵp oedran oeddynt?
Ble roeddent yn byw ?(e.e. côd post, stryd, pentref neu dref).
Oeddent yn aelodau o grŵp arbennig? Er enghraifft – oedd cynrychiolwyr o grwpiau dan anfantais neu leiafrifol?
Amser a dyddiadau

 

Gallwch ddefnyddio un o’r dulliau canlynol i gofnodi gwybodaeth ar gyfer pob un o’r gweithgareddau

 

Gweithgaredd

Cael rhywun i gofnodi ar siart troi

Cymryd lluniau digidol

Defnyddio recordydd llais digidol

Casglu mewn eitemau gweithgareddau seilir ar bapur

Casglwch at ei gilydd waith pob grŵp

Cofnodwch ar eich prif daflen eich hunan

Briciau yn y wal
Dyn bach sinsir
Agos i’r gôl
Pleidlais dot
Cydraddolwr
Smotiau poeth a smotiau grotesg
Llinellau gwerth
Grid
Gorau’r byd
Sêr

 

Beth wnewch gyda’r canlyniadau?

Wedi i chi gwblhau cywain yr holl wybodaeth fe fydd angen cywain hyn a’i gyflwyno mewn modd ystyrlon.

Rheoli niferoedd:

Os rydych wedi casglu gwybodaeth oddi wrth nifer o grwpiau fe fydd angen i chi adio’r rhifau at ei gilydd er mwyn cael cyfanswm. Mae hefyd yn syniad da i chi ddechrau cofnodi’ch canlyniadau fel canrannau fel y gallwch wedyn gymharu yn hawdd eich canlyniadau cyn ac ar ôl.

Bocs Jargon

Data ansoddol a meintiol data
Ffordd hawdd i ddeall data meintiol yw gwybod y bydd y wybodaeth a gewch chi yn rhifol (mewn rhifau), ac ansoddol pan gewch y wybodaeth mewn geiriau.

Gallwch ddefnyddio gwahanol weithgareddau i newid gwybodaeth ansoddol i mewn i ddata meintiol.
Sut? Fe allwch ddefnyddio’r seren deilliant ar gyfer pobl i gofnodi os teimlant eu bod yn well am reoli arian. Os yw 50 o bobl yn defnyddio’r seren deilliant a bod 40 yn datgan eu bod yn well yn rheoli arian gallwch ddweud bod 40 neu 80% o’r bobl roeddech yn gweithio gydag yn datgan eu body n well yn rheoli arian. Fe swnia hynny fel deilliant gwych!

Rheoli geiriau:

Os yw’r wybodaeth a gasglwyd gennych mewn geiriau yna grwpiwch y syniadau i mewn i themâu i’w gwneud yn haws i gael darlun clir ohono. Mae rhai pobl yn awgrymu eich bod yn crynhoi canlyniadau’ch gwybodaeth ar un dudalen , fel y gallwch eu gweld yn hawdd.

Gallwch hefyd ei fewnbynnu i arf geir ar y we er mwyn canfod themâu cyffredin. Er enghraifft mae Wordle yn wych ar gyfer cynhyrchu ‘cymylau geiriau’ o’r testun a ddarparwyd gennych. Rhydd y cymylau fwy o amlygrwydd i eiriau sy’n ymddangos yn amlach yn darddle.

Cyfrwng digidol:

Os ydych yn defnyddio lluniau digidol fe fydd dal angen i chi ganfod sut y gellir casglu’r canlyniadau hyn a’u hailgyflwyno i ddweud stori. Os ydych yn defnyddio recordwyr digidol fe fydd angen nodi hynny.

Os ydych am fwy o wybodaeth yna ewch at : Evaluating Community Projects from the Community Tool Box.


Parhau i Rhan Saith:
DEFNYDDIO’R WYBODAETH


Ewch yn ôl i Rhan pump:
GWEITHGAREDDAU AR GYFER YMGLYMU POBL MEWN MESUR DEILLIANNAU


No Comments Yet.

Leave a comment