RHAN PEDWAR: TRACIO’CH CYNNYDD

1.Cyflwyniad

I arddangos newid neu dracio cynnydd rhaid i chi yn gyntaf ganfod eich man cychwyn. Dyna’r lle y dechreuwch fesur cyn cychwyn eich prosiect. Yna mae angen i chi wedyn gywain gwybodaeth ar adegau penodol yn ystod y prosiect (er enghraifft ar y dechrau , canol ac ar y diwedd) sy’n dangos pa gynnydd a wnewch.
Mae rhai sefydliadau yn galw hyn ‘y pellter a deithiwyd’. Gall y dull hwn fod yn ddefnyddiol i dracio cynnydd deilliannau medal.

 

Bocs Jargon

 

Monitro:Efallai byddwch yn gwirio’r mesurau perfformiad yn rheolaidd dros gyfnod y prosiect,gelwir hyn, yn monitro.

Arfarnu: Ar ddiwedd y prosiect fe fyddwch yn adolygu eich mesurau perfformiad i weld os ydych yn wir wedi gwneud gwahaniaeth ac wedi cyflawni eich deilliannau..

Gellir galw’r hyn ddewiswch i fesur y cynnydd wnewch yn wahanol bethau, gan gynnwys mesurau perfformiad, allbynnau, targedau a deilliannau..
Yma fe alwn yr hyn fesurwch yn fesurau perfformiad. Dylai cyflawni eich mesurau perfformiad ddweud wrthych eich bod yn cyflawni eich deilliannau prosiect.
Mae’r dasg o ganfod y mesurau perfformiad cywir fel arfer yn cynnwys canfod pethau penodol y gallwch eu mesur yn eich prosiect. Peidiwch â bod ofn cyflwyno dull anarferol i ganfod os yw rhywbeth wedi gweithio neu beidio.
Yn ôl AASC y mesurau perfformiad sy’n ymwneud ag effaith yw’r rhai pwysicaf. Dylai’r enghraifft geir ar y tudalennau canlynol eich helpu i gael teimlad o’r math o gwestiwn y dylech fod yn ei ofyn a’ch cynorthwyo i ganfod y cwestiynau gorau ar gyfer eich prosiect.

 

2.Sefydlwch waelodlin

 
Sefydlu eich Gwaelodlinau: Dyma’r term a ddefnyddir gan AASC sy’n cyfeirio at wirio’r hyn rydych am ei fesur cyn cychwyn ar eich prosiect, gweithgaredd neu wasanaeth. Eich gwaelodlin yw eich man cychwyn. Dyma’r wybodaeth gasglwch sy’n dweud wrthych ble yn union rydych ar ddechrau’r prosiect. Mae gwaelodlinau yn arf defnyddiol hefyd i roi tystiolaeth o angen.

Y ffordd orau i wirio os yw eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth i’w i ofyn i bobl;

 • Cyn i chi wneud y prosiect
 • ac yna gofyn unwaith eto ar ôl i chi gwblhau’r prosiect.

Rhaid i chi fwrw ymlaen yn gyflym. Rydych eisiau arddangos bod eich prosiect wedi gwneud gwahaniaeth felly rhaid i chi wirio ble yw eich man cychwyn. Dewiswch eich gweithgaredd ac yna cynlluniwch gwblhau eich mesur cychwyn neu ‘cyn’ fesur ar y cyfle cyntaf posibl.
Yna fe fydd yn rhaid i chi ei ail wneud ar y diwedd. Mae angen i chi gytuno pryd y daw pethau i ben a phryd y byddwch yn casglu’r wybodaeth. Meddyliwch am bryd y byddwch yn gweld y bobl i ofyn y cwestiynau hyn iddynt.
Ar gyfer prosiectau hirach a rhai sy’n parhau fe fydd yn rhaid i chi wirio cynnydd yn ystod y prosiect Gall hyn fod bob tri mis yn y canol. Ceisiwch benderfynu pa mor aml y byddwch angen y wybodaeth hon a pha mor realistig yw hi i’w chasglu. Trwy fesur sut rydych yn perfformio yn erbyn eich man cychwyn neu eich gwaelodlin, yna gallwch adnabod yn gyflym os yw’n gweithio neu beidio. Os nad yw, beth fydd yn rhaid i chi ei newid i wneud iddo weithio cyn ei bod hi’n rhy ddiweddar! Sicrhewch eich bod yn gadael digon o amser i ddangos bod gwahaniaeth wedi digwydd.

Beth os yw’r prosiect wedi cychwyn yn barod?

Does dim rhaid i rai mesurau ddigwydd cyn y prosiect ac ar ôl y prosiect. Gallwch ofyn i bobl beth y maent wedi ei ennill, fel hyder neu fedrau. Gall fod yn gwestiwn syml ar ddiwedd y prosiect.
 

3.Cywain gwybodaeth

 
Rydych wedi cytuno â’r newidiadau rydych am eu gwneud (deilliannau) a sut i’w mesur i wirio bod y newidiadau wedi digwydd (mesurau perfformiad) Nawr mae angen i chi benderfynu sut i gywain y wybodaeth gywir a pha mor aml. Rydym wedi gwneud hyn yn hawdd i chi trwy gynnig ffyrdd i ymglymu cyfranogwyr a grwpiau .Wrth gwrs , gall fod gennych eich syniadau eich hunan am sut i gasglu’r wybodaeth hon.. Ceisiwch feddwl am ffyrdd gwahanol a ffyrdd llawn hwyl i gael pobl i gymryd rhan, y rhain fel arfer sy’n gweithio orau.

Mae rhai pobl yn dewis ffyrdd traddodiadol o gasglu gwybodaeth fel:

 • arolygiadau ysgrifenedig – papur, e-bost, ar lein;
 • cyfweliadau – wyneb i wyneb ney gyfweliadau ar y ffôn;
 • arsylwi pobl
 • gwybodaeth ysgrifenedig,fel adroddiadau cynnydd.

Gallwch ddefnyddio hwn fel prosiect cymunedol, ond POB AMSER rydym yn argymell eich bod yn defnyddio pobl i gasglu’r wybodaeths information. Gallwch ganfod nad yw arolygiadau ysgrifenedig yn dweud wrthych yr hyn rydych eisiau ei wybod.
Nid yw rhai pobl yn hoffi llenwi arolygiadau ysgrifenedig. Credwn ei bod yn bwysig i ofyn i bobl beth sy’n well ganddyn nhw. Gall hyn eu cynorthwyo i deimlo eu bod yn rhan o’r gwaith yn hytrach na ‘cael rhywbeth wedi gwneud drostynt’. Mae’r ymdriniaeth hon yn arbennig o ystyrlon wrth fesur medrau medal gan ei bod yn caniatáu pobl i fod yn rhan o’r broses a gweld eu cynnydd eu hunain. Gall hyn fod yn bwerus iawn ac yn ysbrydoledig.
Fe fydd yn rhaid i chi benderfynu pryd y byddwch yn casglu’r wybodaeth. Efallai y bydd hi’n haws ei gasglu yn ystod gweithgareddau dydd i ddydd. Weithiau efallai y canfyddwch ei bod yn haws i gynnal gweithgaredd gwahanol cyn, yn ystod ac ar ôl y prosiect yn arbennig ar gyfer hyn.

 

4.Gofyn y Cwestiynau Cywir

 
Mae’n bwysig eich bod yn gofyn y cwestiynau cywir yn y modd cywir.
Mae cywain gwybodaeth yn cymryd amser ac ymdrech. Gall fod yn rhwystredig os na dderbyniwch y wybodaeth mae angen arnoch.
Meddyliwch yn ofalus am yr hyn yr ydych eisiau ei ganfod. Mae angen i’r atebion ddweud wrthych os ydych yn cyflawni eich deilliannau.
Sicrhewch nad ydych yn rhoi pobl dan bwysau neu yn gofyn iddynt ddadlennu rhywbeth nad ydynt am ei rannu, yn enwedig os ydych yn gweithio fel grŵp.
Dyma enghraifft. Rydych eisiau canfod os yw’r caffi ar gyfer pobl ifanc sydd yn dioddef iechyd meddwl gwael yn cael effaith ar sut y maent yn teimlo. Os ydych yn gofyn sut ydych chi’n teimlo?’ fe fyddant yn ateb yn seiliedig ar sut y maent yn teimlo ar yr adeg benodol hynny. Fe gaiff hyn ei ddylanwadu gan nifer o bethau sydd wedi digwydd iddynt. Yn hytrach gwnewch eich cwestiynau yn fwy penodol. Gallwch ofyn,

  ‘Pa mor hyderus ydych chi’n teimlo o ganlyniad i ddod i’r caffi? neu’; or

  ‘Ydych chi wedi cwrdd â phobl newydd o ganlyniad i ddod i’r caffi?’

Mae gofyn i bobl roi sgôr neu raddfa ar gyfer y math hwn o gwestiwn ar ddechrau, canol a diwedd eich prosiect yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn. Gall hyn eich helpu i feintioli effaith y prosiect sydd ynghlwm wrth y prosiect.

Mae gweithgareddau yn yr adran gweithgareddau i’ch helpu i wneud hyn.

Pethau o feddwl amdanynt pan fyddwch yn gofyn cwestiynau:

 • Gwnewch eich cwestiynau yn rhai penodol ac yn cysylltu â’ch deilliant
 • Esboniwch i’ch cyfranogwyr beth yr ydych yn ei wneud a pham.
 • Gofynnwch amrywiaeth o gwestiynau caeedig ac agored. Gyda chwestiynau caeedig gallwch gasglu pethau fel rhifau a chanrannau ( ee roedd 15 o bobl neu 20% yn teimlo eu bod yn teimlo yn fwy hyderus ar ôl ymweld â’r caffi).Gyda chwestiynau agored, gallwch yn aml dderbyn atebion mwy treiddgar (ee Teimlais yn fwy hyderus oherwydd bod Jenny wedi rhoi croeso cynnes i mi). Gelwir hyn yn wybodaeth ansoddol.
 • Esbonio’r hyn y bwriadwch ei wneud gyda’r wybodaeth a thrafod yr hyn sy’n gyfrinachol.
 • Rhowch gynnig ar beilot gyda grŵp bach i brofi bod eich cwestiynau yn gweithio a’ch bod yn derbyn gwybodaeth mae angen arnoch i fesur newid.
 • Sicrhewch
 • Rhowch gynnig ar ystod o ffyrdd gwahanol i ofyn cwestiynau fel y gallwch addasu ar gyfer eich cyfranogwyr a sut maen nhw’n hoffi gweithio.

 

5. Ymglymwch grwpiau gyda chywain gwybodaeth

 
Dyma rai rheolau allweddol wrth weithio gyda grwpiau;

Sicrhewch eu bod yn gwybod pam eu bod yno

Mae’n hanfodol eich bod yn sicrhau bod eich nodau yn glir i bobl a chaniatáu iddynt i benderfynu os ydynt am gymryd rhan. Esboniwch yn llawn beth yr hoffech gael o’r broses a beth y gallwch ei wneud a’r hyn na allwch ei wneud. Mae’n bwysig bod gan bob un sydd ynghlwm ddisgwyliadau realistig.
 
Cytuno ar ffiniau

Ceisiwch osod ffiniau yn gynnar. Ffafriwn ymdriniaeth a elwir ‘Gwneud iddo Weithio’, gweithgaredd cyntaf y Pecyn oherwydd dylai ddod yn gynnar mewn unrhyw waith a osodir gan grŵp. Caniatâ i bawb sydd ynghlwm i gael mynegi eu barn ar sut y bydd y broses yn gweithio ac i ddatgan unrhyw anghenion penodol sydd ganddynt.
 
Canfod am unrhyw anghenion penodol neu anableddau

Os mai chi sy’n gyfrifol am y weithgaredd, eich cyfrifoldeb chi yw y gall pob un yn cymryd rhan. Ceisiwch :

 • Gywain gwybodaeth am y grŵp cyn y sesiynau
 • Bod yn barod i wneud newidiadau os nad yw rhywbeth yn gweithio i rywun yn eich grŵp neu nid ydynt yn cymryd rhan
 • Byddwch yn ymwybodol nad yw llawer o bobl yn gyffyrddus gyda darllen ac ysgrifennu
 • Cynlluniwch ar gyfer pobl sy’n methu symud o amgylch yn hawdd.
 • Rhowch y cyfle a’r gefnogaeth i bob i gymryd rhan, ond gadewch iddynt gael y cyfle a’r dewis i benderfynu peidio â bod yn rhan ohono.

 
Gofalwch am anghenion sylfaenol

Sicrhewch eich bod yn darparu amgylchfyd hyfryd ar gyfer gwaith , dylai fod yn gynnes a chroesawgar. Fe fydd pobl yn ymateb yn well pan fyddant yn gyfforddus. O leiaf sicrhewch fod diodydd ar gael , nid yw’r ymennydd yn gweithio yn dda iawn hebddynt. Mae cael egwyl fach yn hanfodol a chânt eu gwerthfawrogi a bod o werth ynddynt eu hunain.

 
Peidiwch â rhoi pobl dan bwysau

Mae’r gweithgareddau yn y Pecyn wedi eu dylunio i ganiatáu pobl i gyfrannu heb iddynt deimlo dan bwysau neu dan orfodaeth. Fe fydd rhai pobl yn gwirfoddoli eu hunain, mae hyn yn iawn ond gadewch y grŵp i gyfrannu cymaint neu cyn lleied ac y mynnont. Er enghraifft peidiwch â gorchymyn i rywun i siarad , caniatewch nhw i roi gwybod i chi bod cyfraniad ganddynt i’w wneud. Gochelwch rhag defnyddio gweithgareddau sy’n symud o amgylch y grŵp fel rhyw chwilolau.

 
Symudwch o gwmpas

Mae ymennydd yn gallu cwympo i gysgu neu o leiaf yn gallu colli canolbwyntio yn gyflym iawn os gadewch nhw yn yr un lle yn rhy hir. Rhowch y cyfle i aelodau’r grŵp i symud o gwmpas. Rhannwch bobl i mewn i grwpiau neu defnyddiwch gemau neu weithgareddau yn eich sesiynau. Mae caniatáu egwyl aml o gymorth mawr. Mae digon o lyfrau da ac adnoddau ar lein all eich helpu gyda gemau yn ystod cyfnodau hyfforddi.

 
Gofalwch bod cefnogaeth ar gael ac edrychwch ar eich hôl eich hunan

Mae’r rhan fwyaf o weithgareddau a ganfyddwch yn y pecyn hwn yn elwa o gael un person i arwain gyda rhywun ar gael i fod o gymorth. Mae bod wedi paratoi’n drylwyr a’r holl ddeunyddiau wrth law yn gymorth mawr. Efallai y byddwch angen rhyw fath o hyfforddiant mewn gwaith grŵp i’ch helpu i gynllunio a delio gyda sefyllfaoedd heriol.

 
Adborth

Sicrhewch fod aelodau’r grŵp yn gwybod beth rydych am ei wneud gyda’u barn a sut y maent yn mynd i gynorthwyo gyda’ch prosesau cynllunio, monitro, arfarnu a chyllido. Rhowch wybod iddynt sut y gallent gael gafael yn y canfyddiadau.

 
Diwedd

Sicrhewch eich bod yn paratoi gweithgaredd i gwblhau eich sesiwn. Dylai hyn gynnwys ‘diolchiadau a ffarwelio ‘ clir ac esboniad o’r camau nesaf ar eu cyfer neu’r wybodaeth maent wedi ei ddarparu. Rydym wedi darparu rhai gweithgareddau ‘cloi’ yn y Pecyn.

 
Cofiwch

Cyn i chi gynnal unrhyw un o’r gweithgareddau yn y pecyn, dylech benderfynu sut yr ydych yn mynd i gofnodi a chasglu’r wybodaeth.

Cofiwch gofnodi:

 • Dyddiad y sesiwn
 • Ble y’i cynhaliwyd
 • Faint o bobl gyfranogodd
 • Oedran ac un ai gwryw neu fenyw

 
Arfer Dda

Argymhellwn eich bod yn gwirio:

 • Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru; a
 • Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru.


Parhau i Rhan Pump:
GWEITHGAREDDAU AR GYFER YMGLYMU POBL MEWN MESUR DEILLIANNAU


Ewch yn ôl i Rhan tri:
GOSOD NODAU, AMCANION A DEILLIANNAU


No Comments Yet.

Leave a comment