Gweithgaredd Cywain Gwybodaeth

 

gweithgaredd sy’n archwilio rhwystrau ac yn cynnig datrysiad i’r rhwystrau hynny

 
*Fe fydd angen darnau hirsgwar bach o bapur a ffeniau arnoch.
 

Enghreifftiau o sut i’w ddefnyddio:


Iechyd
Os mai deilliant bwriadol o’ch prosiect yw cynyddu’r derbyn o wasanaethau ar gyfer iechyd, lles ac iechyd meddwl yn eich ardal yna efallai y gallwch ddefnyddio’r mesurydd perfformio canlynol.

Mesurydd Perfformiad – Gall aelodau’r gymuned adnabod ystod ehangach o rwystrau i gael at wasanaethau a chynnig dulliau mwy ymarferol i’w goresgyn.
 

Amser: 20 to 40 munud

 
Pam rydym yn ei hoffi?

Mae’n ffordd dda iawn i gronni pryderon ac i weithiau ddod â rhywbeth i’r amlwg. Mae’n rhoi grym grwpiau i ysgwyddo cyfrifoldeb i ganfod eu datrysiad eu hunain a gall hyrwyddo empathi.

Sut mae’n gweithio?

  • Ysgrifennwch ‘Cael at wasanaethau iechyd, iechyd meddwl a lles’ ar ddarn mawr o bapur.
  • Esboniwch fod y grŵp yn mynd i archwilio rhwystrau yn gyntaf ac yna chwilio am ddatrysiadau.
  • Rhowch bump neu chwech o’r darnau papur bach hirsgwar yr un i bob aelod o’r grŵp a gofynnwch
    iddynt yn unigol neu mewn grwpiau bach i nodi rhwystrau all atal person rhag cael at wasanaethau iechyd, iechyd meddwl a lles. Ysgrifennu un rhwystr ar ddarn hirsgwar o bapur. Dylid rhoi’r rhain wedyn ar ddarn mawr o bapur fel eu bod yn adeiladau wal.
  • Unwaith byddant wedi ysgrifennu eu syniadau i gyd y gallant feddwl amdanynt yna casglwch at ei gilydd unrhyw ail gopïau ac adolygwch y ‘briciau’ fel grŵp.
  • Nawr gofynnwch i’r grŵp gynnig datrysiadau i rwystrau unigol, os gallent adnabod datrysiad gallant droi’r ‘fricsen’ drosodd a nodi’r datrysiad ar y cefn.

 
Mesur
Mae mesur ar gyfer y gweithgaredd hwn yn gofyn am rywfaint o ddadansoddi. Rhaid i chi benderfynu os yw’r rhwystrau yn realistig, amrywiol ac yn drylwyr a pha mor hawdd y llwyddodd y grŵp i adnabod datrysiadau. Gellir cywain peth data meintiol o’r nifer o rwystrau a datrysiadau a ddatgenir ond fe fydd angen i chi fod yn glir bod y rhai a rifwyd gennych yn rhai grymus.

 
Sut i’w haddasu?
Gellir defnyddio’r gweithgaredd hon i archwilio rhwystrau a datrysiadau ar gyfer unrhyw fater. Gallwch ddatblygu’r broses feddyliol trwy ofyn i’r grŵp i flaenoriaethu’r rhwystrau ac yna eu trafod yn ddwys.

 
Pam ei fod yn gweithio?
Mae’r ddelwedd o ‘wal’ yn ddefnyddiol ar gyfer deialog am rwystrau. Mae caniatáu i ddatgan rhwystrau yn ddirwystr cyn archwilio datrysiadau yn helpu’r drafodaeth i lifo. Gall y rhwystrau mae’r grŵp yn ei ganfod yn anodd ei datrys fod yn fan cychwyn ar gyfer gwaith pellach. Ni ofynnir i neb i siarad amdanynt eu hunain ond maent yn debygol i gynnwys profiadau personol anhysbys.


No Comments Yet.

Leave a comment