Rhestr Termau

Atebolrwydd: Pwy sy’n gyfrifol a beth wnaethant er mwyn gwneud i rywbeth ddigwydd

Gweithgareddau: Y tasgau, gweithredoedd neu wasanaethau sy’n digwydd yn eich prosiect er mwyn cyflawni’r deilliannau

Nodau: Y newid cyffredinol rydych yn ceisio ei gyflawni.

Priodoliad: Canfod os cyfrannodd unrhyw un arall at gyflawniad eich deilliannau

Gwaelodlinau: Y man rydych ar ddechrau eich gwaith.

Ymdriniaeth Deilliannau’r Loteri Fawr: Y ffordd mae’r Loteri Fawr yn disgwyl i’r sefydliadau gaiff eu cyllido drwyddi i gynllunio, monitor a gwerthuso eu gwaith ( mae hyn yn ddefnyddiol hyd yn oed os na ydych yn derbyn cyllid trwy’r Loteri)

Comisiynu: Proses nodi’n fanwl, cael gafael ar a monitro gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion

Cyfrinachedd: Cadw pethau’n breifat a pheidio â rhannu gwybodaeth am bobl heb ei wneud yn anhysbys neu gael eu caniatâd o flaenllaw, os nad yw rhywun mewn perygl o niwed.

Data: Y wybodaeth a gasglwyd gennych

Dadansoddi Data : Deall y wybodaeth a gasglwyd gennych

Pwysau Marw: Canfod os byddai newidiadau wedi digwydd cyn eich ymyriad chi

Pellter A deithiwyd: Y gwahaniaeth rhwng ble y cychwynnoch a ble y gorffennwch.

Cynhwysol: Proses gynhwysol sy’n sicrhau gall pawb fod ynghlwm mewn modd sy’n ddiogel, cyffyrddus ac yn diwallu eu hanghenion.

Dangosydd: Sut rydych yn mesur bod y canlyniad yn cael ei gyflawni

Jargon: Geiriau a ddefnyddir mewn rhai amgylchiadau yn unig ac nac ŵyr llawer o bobl beth y maent yn ei olygu

Mesur: Cywain gwybodaeth ar sut mae’ch prosiect yn mynd rhagddo

Cyfranogiad Ystyrlon: Pan mae pobl gaiff eu heffeithio gan rywbeth yn gallu cael cyfraniad arwyddocaol yn sut y’i trefnir ac ar beth ddigwyddith.

Monitro: Gwirio sut rydych yn mynd rhagddi yn rheolaidd dros gyfnod eich prosiect

Angen: Y rheswm bod eich prosiect yn bod

Deilliannau: Y newidiadau arwyddocaol sydd yn deillio o’ch prosiect.

Proses Deilliannau: Y broses trwy’r hyn rydych yn penderfynu pa wahaniaeth y disgwyliwch i’ch prosiect ei wneud a sut y gallwch ddweud os gwnaiff hynny.

Seren Deilliannau: Arf y gallwch ei ddefnyddio i fesur newid

Allbynnau: Beth a wnewch, y gweithgareddau ddarparwch yn eich prosiect

Cyfranogol: Proses sy’n cefnogi pobl sy’n ymuno â, cyfrannu at a bod yn wirioneddol ynghlwm wrth yr hyn sy’n digwydd

Cyfranogwr: Person sy’n cymryd rhan yn y broses, prosiect, neu ddigwyddiad
Atebolrwydd Perfformiad: Cynllunio sut rydych yn mesur effaith eich prosiect , gwasanaeth neu weithgaredd

Mesur Perfformiad: Sut rydych yn mesur effaith eich prosiect neu weithgareddau

Peilot: Practis ymarfer

Atebolrwydd Poblogaeth: Cynllunio beth a wnewch a sut y gallwch wirio os yw wedi gweithio

Ansawdd: Pa mor dda yw eich gwasanaeth, pa mor dda rydych wedi cyrraedd eich targed a pha ganran o’r rhai roeddech yn ceisio cyrraedd atynt a gyrhaeddoch.

Data Ansoddol: Gwybodaeth a gasglwyd mewn geiriau.

Maint: Faint rydych wedi ei gyflawni, faint o effaith gafodd hyn

Data Meintiol: Gwybodaeth a gasglwyd mewn rhifau

Canlyniad: Yr hyn rydych eisiau ei gyflawni

Atebolrwydd a Seilir ar Ganlyniadau: Model all helpu i fesur deilliannau

Graddfa Rickter: Arf y gallwch ei ddefnyddio i fesur newid

Tracio Cynnydd: Mesur hyd a lled y newid sy’n digwydd

Adennill Cymdeithasol ar Fuddsoddiad: Model sy’n eich helpu i fesur deilliannau

Rhanddeiliaid: Yr holl bobl wahanol sydd â diddordeb, cyfraniad neu gall gael eu heffeithio gan y gwaith a gyflawnwch

Strategaethau/ Cynlluniau Gweithredu: Dulliau, cynlluniau a gweithredoedd gyflawna eich canlyniadau.

Triongli: Canfod persbectif mwy nag un person ynglŷn â’r pwnc

Mynd heibio i’r tro: Y pwynt ble mae pethau yn dechrau newid er gwell


No Comments Yet.

Leave a comment