Ynglŷn â

Mae’r Pecyn Mesur Newid yn eich cynorthwyo i ddod â phobl ynghlwm wrth fesur effaith (deilliannau) yr hyn a wnewch Gellir ei ddefnyddio ar gyfer:

  • Cynllunio’r hyn yr ydych yn ei wneud
  • Ymglymu’r bobl rydych yn gweithio gyda
  • Mesur y gwahaniaeth a wnewch
  • Dweud wrth eraill am yr hyn a gyflawnoch

Gellir ei ddefnyddio gan wahanol bobl yn eich cymuned, grŵp neu sefydliad ( dibynnu ar hyn rydych angen ei wneud). Gallwch ddefnyddio’r holl wybodaeth trwy ddarllen trwy’r gwahanol rannau neu fynd yn uniongyrchol i’r man rydych angen. Fe’i dyluniwyd i ddilyn ymdriniaeth y Loteri Fawr i ddatblygu eich prosiect a gosod deilliannau. Fe’n cyflwynwn ni chi hefyd i Atebolrwydd ar Sail Canlyniadau ne AASC, sy’n darparu ffordd i chi i fesur effaith eich prosiect.

Fe strwythurir Mesur Newid mewn rhannau gwahanol, yn dibynnu ar yr hyn rydych am ei ddefnyddio.

Mae Rhan Un yn cyflwyno eich Deilliannau – beth ydynt a sut yr ydych am ei defnyddio?

Mae Rhan Dau yn eich cynorthwyo gyda Deall Angen am eich prosiect sy’n eich cynorthwyo i ffocysu ar yr hyn y mae’n rhaid ei wneud.

Yn Rhan Tri ceir cyngor ar Osod Nodau, Amcanion a Deilliannau er mwyn sicrhau eich bod yn glir ar yr hyn y dymunwch ei gyflawni a sut yr ydych am ei gyflawni.

Mae Rhan Pedwar yn eich cynorthwyo i Dracio’ch Cynnydd wrth weithio tuag at gyflawni eich deilliannau a sut y gallwch fesur y gwahaniaeth a wnewch.

Mae Rhan Pump yn darparu enghreifftiau o’r gwahanol Offer ar gyfer Mesur Deilliannau y gallwch eu defnyddio wrth weithio gyda grwpiau.

Ceir yn Rhan Chwech awgrymiadau ar sut y gallwch Gasglu Tystiolaeth a gwneud defnydd o’r wybodaeth a gasglwyd gennych.

Mae Rhan Saith yn cynnig syniadau ar sut i Ddefnyddio’r Wybodaeth a sut y gallwch ddysgu oddi wrth a rhannu’r dystiolaeth a gasglwyd gennych

Mae Rhan Wyth yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o fesur Deilliannau Ysgafn a’r Pellter a Deithiwyd gan gynnwys Atebolrwydd ar Sail Canlyniadau, Enillion Cymdeithasol ar y Buddsoddiad , Y Seren Deilliannau a’r Raddfa Rickter

Mae Rhan Naw yn ymwneud yn gyfan gwbl ag Atebolrwydd ar Sail Canlyniadau fel ffordd i symud yn gyflym o strategaeth i weithredu.

Mae Rhan Deg yn cymryd golwg byr ar Enillion Cymdeithasol y Buddsoddiad ar fodd o asesu gwerth eich deilliannau

Mae Rhan Un ar ddeg yn cyfeirio at ffynonellau Cymorth a Gwybodaeth

Deall y Jargon: Jargon yw geiriau neu ymadroddion arbennig a ddefnyddir gan grwpiau arbennig a all fod yn anodd i eraill eu deal. Gall eu defnydd a’u hystyr newid dros amser. Gall hyn fod ychydig yn ddryslyd, felly trwy gydol y pecyn yma rydym wedi cynnwys y bocsys jargon hyn i gynorthwyo esbonio eu hystyr. Mae’n holl bwysig eich bod yn esbonio beth rydych yn ei feddwl a gofynnwch a yw pobl rydych yn gweithio gyda nhw yn deall yr hyn rydych yn ei olygu

No Comments Yet.

Leave a comment